پوشش درز انقطاع ساختمان

درز انقطاع ساختمان چیست؟

درز انقطاع فضای خالی  است جهت جدا سازی بین سازه های دو ساختمان ، برای جلوگیری از خسارت و کاهش خرابی ناشی از ضربه ساختمانهای مجاور به یکدیگر، به بستن درز انقطاع ساختمانویژه در زمان وقوع زلزله، براساس آیین نامه ۲۸۰۰ومقررات ملی ساختمان ، ساختمانهایی که دارای ارتفاع بیش از ۱۲ متر یا دارای بیش از ۴ طبقه هستند، باید به وسیله درز انقطاع از ساختمانهای مجاور جدا شوند؛ که در موقع زلزله از برخورد دو سازه به هم و ایجاد خسارت مضاعف توسط ضربه سازه ها بهم جلوگیری می نماید.

درز بین دو ساختمان چیست و نحوه بستن درز انقطاع به چه صورت می باشد؟

در محاسبات مهندسی معمولا فاصله ای را برای جداسازی ساختمان ایجاد میکنند.

این فاصله و جداسازی برای پیشگیری و خطرات احتمالی در وقوع زلزله و خطرات ناشی از آن تعبیه میشود.

۱-پوشاندن فاصله بین دو ساختمان:

همچنین میشود گفت که نشست ساختمانها فشاری را بر روی یکدیگر نداشته باشند.

درز بین دو ساختمان (درز انقطاع و درز انبساط) برای جلوگیری از کم کردن خرابی

و خسارت ناشی از ضربه های ساختمان مجاور به یکدیگر میباشد.

معمولا در انتها و پایان کار برای زیبایی و اینکه این درز ها باز نباشند

و بر روی زیبایی شهر تاثیر نداشته باشند باید بسته شوند.

و به این دلیل پایان کار داده نمیشود.

۲-مصالح برای بستن درز انقطاع:

مصالح مصرفی برای پوشاندن درز بین دو ساختمان معمولا ورقهای گالوانیزه میباشد.بستن درز انقطاع ساختمان

به این صورت که ورق بر روی درز انقطاع گذاشته میشود

و به دو طرف نما پیچ می شود تا از افتادن آن جلوگیری شود.

به این دلیل به دو طرف پیچ میشوند که باد و طوفان باعث لرزش و سرو صدای آن نشود.

نوع دیگر پوشاندن درز انقطاع بوسیله بستن درز با توری مرغی میباشد.

در این روش هم توری مرغی به دو طرف نما پیچ میشود.

چرا درز انقطاع باید بسته شود؟

به دلیل اینکه پرندگان در این درزها نفوذ و لانه میکنند

و باعث سر و صدا به داخل واحد ساختمان میشوندپوشش درز انقطاع

و باعث سلب آرامش ساکنین میشوند.

استفاده از یونولیت برای بستن درز انقطاع پیشنهاد نمی شود

,زیرا یونولیت با تابش آفتاب و بارش باران جمع شده و از جای خودش خارج میشود.

ما کار بستن درز انقطاع و پوشاندن درز بین دو ساختمان را با استفاده از تکنیک راپل

و بدون داربست با استفاده از ورق گالوانیزه انجام میدهیم