جوشکاری و برشکاری در ارتفاع
جوشکاری و برشکاری در ارتفاع

 

جوشکاری و برشکاری در ارتفاع
ارتفاع کاران آدرنما

 

جوشکاری و برشکاری در ارتفاع با طناب

نحوه جوشکاری و برشکاری در ارتفاع با طناب

تنها روشی که جوشکاری در ارتفاع را به طور قطع ایمن و سریع می کند روش دسترسی با طناب است.

جوشکاری

که یکی از روشهای اتصال قطعات فلزی، سرامیکی، پلیمر، و کامپوزیت به یکدیگر است متداولاً در ارتفاع های زیاد برای وصل کردن سازه ای به سازه دیگر در مکانهای غیر ایمن انجام میشود.

برای جوشکار ایمن ترین راه کارکه باعث دقت عمل او هم میشود همین روش دسترسی با طناب است.

همچنین بازرسی جوش در در مناطقی که نیاز به بازرسی و تاییدیه دارد و امکان حضور بالابر و یا استقرار داربست وجود ندارد با طناب انجام میشود.